Post otagowany jako ‘server’

      >> Prosty skrypt backupowy z RARem i logami