Post otagowany jako ‘backup’

      >> Prosty skrypt backupowy z RARem i logami